نقطه شبنم چگونه در سیستم های هوای فشرده اندازه گیری می شود؟

نقطه شبنم چگونه در سیستم های هوای فشرده اندازه گیری می شود؟

دقت اندازه گیری نقطه شبنم شما برای عملکرد موفقیت آمیز سیستم هوای فشرده شما بسیار مهم است.

نقطه شبنم چگونه در سیستم های هوای فشرده اندازه گیری می شود؟

دقت اندازه گیری نقطه شبنم شما برای عملکرد موفقیت آمیز سیستم هوای فشرده شما بسیار مهم است.

نقطه شبنم با استفاده از ابزاری به نام سنسور نقطه شبنم اندازه گیری می شود . این سنسور به خط هوای سیستم شما متصل است اما نباید در هیچ نقطه ای از خط نصب شود.

سلول نمونه و دریچه جداسازی

شما باید یک سلول نمونه انتخاب کنید و آن را به خط هوای فشرده در نقطه مورد نظر خود وصل کنید. یک سلول نمونه باید از فولاد ضد زنگ ساخته شود. این به این دلیل است که سلول شما استحکام بیشتری خواهد داشت و دوام بیشتری خواهد داشت.

نکته دیگری که هنگام نصب سنسور نقطه شبنم باید در نظر بگیرید، نصب شیر ایزولاسیون است. این دریچه ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که بین سلول نمونه و خط هوا قرار گیرند.

اهمیت شیر ​​ایزوله در این است که باعث می شود حسگر نقطه شبنم راحت تر حذف شود.

هنگامی که سنسور را وصل کردید، سپس مقدار کمی هوای فشرده را از سنسور عبور می دهید تا نقطه شبنم خود را به دست آورید.